Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Det med småt

Medlemmets rettigheder

Fra datoen for mellemmets indmeldelse i Indkøbsnetværket – herefter kaldet Indnet – har medlemmet ret til at anvende de rabataftaler, som Indnet har indgået med leverandører. Denne ret består i hele medlemsperioden. Adgangen til den enkelte rabataftale kan begrænses af leverandøren, som følge af at medlemmet ikke kan opfylde leverandørens almindelige betingelser.

Medlemmet har ret til at forsætte sin samhandel med leverandøren efter medlemsperiodens ophør, men må forvente at samhandel sker på ændrede vilkår, herunder at medlemmet handler til en højere pris.

Medlemmets pligter

Et medlemskab af Indnet har en varighed af 1 år. Det gældende medlemskab fornyes automatisk for yderligere en 1-års periode, såfremt medlemskabet ikke er opsagt senest 2 måneder før udløbet af det nuværende medlemskab.

Betaling af medlemskabet skal ske på forfaldsdato, som er fakturadato + 14 dage. Ved for sen betaling opkræver Indnet renter og rykkergebyrer i henhold til lovgivningen.

Alle forretningshemmeligheder som medlemmet kommer i besiddelse af som følge af sit medlemskab er omfattet af Markedsføringslovens §19, herunder er medlemmet ikke berettiget til at informere tredjemand om de af Indnet indgåede rabataftaler.

Indkøbsnetværkets rettigheder

Indnet har ret til frit at vælge hvilke leverandører, der indgås rabataftaler med. Et medlem kan ikke påberåbe sig misligholdelse som følge af, at der ikke er indgået rabataftaler på et givet område, eller at Indnet vælge at opsige samarbejdet med en given leverandør.

Indnet har ret til årligt at pristalsregulere prisen for medleskabet efter udviklingen i Forbrugerprisindekset.

Indnet indestår ikke for leverandørernes ydelser og kan derfor ikke holdes ansvarligt for noget tab eller skade, som er påført medlemmet som følge af brugen af de af Indnet indgåede rabataftaler.

Indkøbsnetværkets pligter

Indnet har pligt til at stille en oversigt over de tilgængelige rabataftaler - samt eventuelle ændringer heri – til rådighed på en overskuelig måde. Indnet vælger metoden, men skal respektere, såfremt et medlem f.eks. ikke ønsker at modtage nyhedsbreve.

Indnet har videre pligt til at holde leverandører orienteret om til- og afgang af medlemmer, således at det tilsikres at det enkelte medlem får den rabat, de er berettiget til.

Indnet har tavshedspligt i forhold til videregivelse af fortrolige medlemsinformationer, der erhverves som følge af medlemskabet. Indnet har dog ret til at videregive fortrolig information til Indnets leverandører med henblik på opnåelse af rabatter til medlemmet.

Indnet kan opsige et medlem, såfremt Indnet erfarer, at medlemmet gentagne gange ikke overholder sine betalingsforpligtelser overfor leverandørerne, såfremt medlemmet ikke iagttager ovenstående pligter, eller medlemmet ikke lever op til Indnets forretningsstrategi.

Behandling af personoplysninger

I kraft af jeres virksomheds medlemskab af Indnet har virksomheden afgivet nogle personoplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer og i nogle tilfælde din jobfunktion i form af titel eller oplyst arbejdsområde. De oplysninger bruges alene til at sende jer jeres faktura, kontoudtog eller anden vare- /salgsrelateret information. Disse personoplysninger kan blive videregivet til tredjepart i forbindelse med virksomhedens udnyttelse af de af Indnet indgåede rabataftaler.

I forbindelse med virksomhedens udnyttelse af de af Indnet indgåede rabataftaler kan leverandørerne i visse tilfælde kræve information om den eller de ultimative ejere for at kunne foretage en kreditvurdering af virksomheden eller for at overholde hvidvaskningsreglerne. I det omfang virksomheden anmoder Indnet om at opfylde disse krav fra leverandørerne på vegne virksomheden, kan der blive udleveret personoplysninger på den eller de ultimative ejerne i form af navn, adresse, e-mail, telefonnummer og CPRnummer til Indnet. Indnet videregiver disse informationer til leverandørerne i den form og i det omfang, som leverandørerne kræver.

Ovenstående personoplysninger vil ikke blive videregivet til andre tredjeparter. Indnet arkiverer korrespondance samt bilag for at kunne dokumentere det udførte arbejde og for at dokumentere, at arbejdet er udført efter anmodning fra virksomheden.

Arkivering af disse data sker i sikrede systemer, hvor Indkøbsnetværket har fået dokumentation for at systemerne overholder forordningen. Fremsendt personfølsomt materiale i andre systemer f.eks. mails i mailsystemer slettes, og papir destrueres behørigt eller opbevares aflåst.

Indnet er ansvarlig for, at de af jer modtagne medarbejder-personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende ret, mens virksomheden er ansvarlig for, at de udleverede personoplysninger er udleveret lovligt.

I kraft af jeres medlemskab og de udleverede personoplysninger har jeres medarbejdere en række rettigheder, herunder at få indsigt i de registrerede informationer og få rettet eller slettet informationerne, såfremt de er forkerte, mangelfulde eller overflødige. Vil de gøre brug af retten hertil – så skal de sende en mail herom til info@indnet.dk.

Ved ophør af jeres medlemskab sletter vi automatisk alle persondata, som ikke er relevante for overholdelse af lovgivningen, herunder bogføringsloven.

Indnet har indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere omkring al persondata for at sikre, at alle handler i overensstemmelse med standarderne i persondataforordningen. 

Juridisk ansvarlig i denne relation er:

Indkøbsnetværket ApS

Søren Frichs Vej 52, 1' - 12, 

8230 Åbyhøj

CVR 3288 7422

Info

​Indkøbsnetværket ApS

Søren Frichs Vej 52

8230 Åbyhøj

CVR: 32887422

Tlf.: 53 73 53 23

E-mail: info@indnet.dk

Vil du ringes op?

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke